Danh sách nhân viên nghiệp vụ

STT

Họ và tên

Vị trí nghiệp vụ

1

Đinh Thu Hà

Ký kết và thực hiện hợp đồng, thỏa thuận liên quan đến việc đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

2

Nguyễn Thị Hồng Thanh

Tìm kiếm, phát triển thị trường lao động ở nước ngoài; cung cấp thông tin, quảng cáo, tư vấn về cơ hội việc làm ở nước ngoài

3

Nguyễn Kim Hoa

Chuẩn bị nguồn lao động và tuyển chọn người lao động

4

Nguyễn Quang Huy

Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng nghề, giáo dục định hướng

5

Phạm Thị Vân Nga

Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ

6

Đinh Quốc Cường

Quản lý người lao động; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

7

Đặng Thị Thùy

Thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

8

Nguyễn Thị Kim Dung

Thanh lý hợp đồng người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

9

Lê Thị Hồng Nhung

Hỗ trợ giới thiệu việc làm cho người lao động sau khi về nước

10

Đường Vinh Tới

Phụ trách về Đào tạo bồi dưỡng kỹ năng nghề hộ lý