Danh sách nhân viên nghiệp vụ

STT

Họ và tên

Vị trí nghiệp vụ

1

Đinh Thu Hà

Ký kết và thực hiện hợp đồng, thỏa thuận liên quan đến việc đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

2

Nguyễn Thị Hồng Thanh

Tìm kiếm, phát triển thị trường lao động ở nước ngoài; cung cấp thông tin, quảng cáo, tư vấn về cơ hội việc làm ở nước ngoài

3

Nguyễn Kim Hoa

Chuẩn bị nguồn lao động và tuyển chọn người lao động

4

Nguyễn Quang Huy

Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng nghề, giáo dục định hướng

5

Phạm Thị Vân Nga

Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ

6

Lê Thị Hải Ninh

Quản lý người lao động; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

7

Đặng Thị Thùy

Thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

8

Nguyễn Thị Kim Dung

Thanh lý hợp đồng người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

9

Lê Thị Hồng Nhung

Hỗ trợ giới thiệu việc làm cho người lao động sau khi về nước